Hoe gaat het bij vakantiegeld als ik ontslag krijg?

Ik heb 2,5 jaar bij een koeriersbedrijf gewerkt en sinds 10-4 ontslag gekregen. Ik had een vast contract en op een normale manier ontslagen. Ik heb in deze tijd verkeersboetes opgelopen en nu houd het bedrijf mijn overuren en vakantiegeld 2 maanden vast.

Ik heb van hun een brief gekregen, waarin staat dat ze binnen 2 maanden zouden uitbetalen, nu moet ik wachten tot het bedrag gestort word op de 25ste, omdat dan alle medewerkers worden uitbetaald. Mogen ze zolang mijn vakantiegeld en loon inhouden?

Normaal hoort het binnen 4 weken na ontslag, of een maand na ontslag wettelijk financiële afgewikkeld te zijn.

Ontslag

Omdat uw vaste contract niet is verlengt bent u ontslagen. Hierdoor is uw werkgever verplicht zicht te houden aan de afspraken die met u zijn gemaakt, zoals het staat in uw contract en cao, over het uitbetalen van het salaris en vakantiegeld.

Salaris

Het laatste salaris dat door uw werkgever word uitbetaald is uw loon met het vakantiegeld van dat jaar.  Wanneer u nog ongebruikte vakantiedagen heeft staan moet uw werkgever deze vergoeden.

Contract/overeenkomst/cao

Met u is overeengekomen dat het bedrag binnen 2 maanden op u rekening zou zijn gestort. De werkgever had  u op de hoogte moeten brengen van het feit dat het bedrag later word betaald dan met u overeen is gekomen. Door u navraag weet u nu dat het 15 dagen te laat word gestort.

Artikel 7:625 BW

Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt, wordt artikel 7:625 BW van kracht.

1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.

2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Dus volgens de wet moet uw werkgever alles op tijd betalen.  Nu hij 15 dagen te laat is kunt u werkgever houden aan de overeenkomst en aan het wet artikel hierboven. Door dat u werkgever dit niet heeft gedaan is hij in gebreken gebleven. Het is mogelijk om een bezwaar te schrijven om als nog uw vakantiegeld + loon te laten storten.

Voor een juridisch advies kunt u contact opnemen met het juridisch loket.